banner1

wypelniacz poziomy

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kępnie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków które odbędzie się w świetlicy Spółdzielni:

dnia 1 czerwca 2016 r. o godz. 1700

 os. 700-lecia 1,2,3,4,5,6,7,8

dnia 2 czerwca 2016 r. o godz. 1700

ul. Wiosny Ludów 9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29, Rychtal os. 600-lecia 1,2,3 oraz lokale użytkowe

dnia 3 czerwca 2016 r. o godz. 1700

 ul. Wiosny Ludów 1,2,3,5,6,7,10,12 oraz Spółdzielcza 1,3,4,5,6,7 i lokale użytkowe

dnia 4 czerwca 2016 r. o godz. 1000

 os. Kopa 5,6,7,8,9,10,11,12,13 i Baranów ul. Jasna 4 i 5 oraz lokale użytkowe

dnia 4 czerwca 2016 r. o godz. 1400

 Al. Marcinkowskiego 11,13,19, Dworcowa 2, os. Odrodzenia 1,2,3,4,5,6,7,8, ul.Przemysłowa 12,25,27, lokle użytkowe oraz członkowie oczekujący na przydział mieszkania posiadając nr umowy określający kolejność przydziału do nr 860.

  

Porządek zebrania:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia.

6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Wyborczej i Komisji Wniosków.

7. Przedstawienie listy kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.

8. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2015 r.

9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015 r.

10.Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej z badania sprawozdania finansowego za 2015 r.

11.Wybory do Rady Nadzorczej ( tajne ).

12. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

13. Podjęcie uchwał w sprawie:

       a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i rozliczenia nadwyżki finansowej za 2015 r. Uchwała nr 1/2016,

       b) w sprawie najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć w roku 2016 Uchwała nr 2/2016,

       c) przyjęcie sprawozdania Zarządu za 2015 r. Uchwała nr 3/2016,

       d) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r. Uchwała nr 4/2016,

        e) udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2015 r. Uchwała nr 5/2016,

         f) w sprawie budowy garaży na osiedlu Odrodzenia (Uchwała nr 6/2016),

         g) w sprawie wyboru 3 delegatów na VIII Zjazd Przedstawicieli RZR SM w Opolu Uchwała nr 7/2016,

          h) w sprawie zbycia praw użytkowania wieczystego części działki nr 1891/2 o pow. 150m2 w Kępnie, ul. Spółdzielcza 6 Uchwała nr 8/2016,

           i) w sprawie kierunków dalszych działań Spółdzielni Uchwała 9/2016.

14. Ogłoszenie wyników wyborów na członka Rady Nadzorczej.

15. Przyjęcie zgłoszonych w trakcie obrad wniosków.

16. Zakończenie obrad.

  

Uwaga: Dokumenty (projekty uchwał i sprawozdania) będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone w sekretariacie Spółdzielni od dnia 17 maja 2016 r. Członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z tymi dokumentami, może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście i głosować tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia.

  

OGŁOSZENIE-PRZETARG

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Kępnie ogłasza przetarg na wykonanie docieplenia stropodachów metodą pneumatyczną z włókien celulozy wraz z robotami dodatkowymi na nw budynkach w Kępnie:

Wiosny Ludów 21

Wiosny Ludów 25

Wiosny Ludów 27

Spółdzielcza 5

Oferty wraz z kosztorysem należy składać w biurze Spółdzielni do dnia 03.06.2016 r. do godz. 1430 Szczegółowy kosztorys inwestorski oraz dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni.

Galerie

Zapraszamy do galerii zdjęć.Stale aktualizowana galeria pozwala na wgląd zmian na osiedlach.Różnego rodzaju inwestycje, remonty - pokazujemy jak zmieniają się elewacje bloków oraz jak zmiania się zagospodarowanie terenu.Nowe parkingi , nowe place zabaw.

 

Przejdź do galerii zdjęć

Dokumenty

Dokumenty do pobrania.W dziale znajdziesz gotowe dokumenty do wydrukowania.Podania, druki przetargowe itp.
 

Przejdź do dokumentów

unia