banner1

wypelniacz poziomy

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kępnie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków które odbędzie się w świetlicy Spółdzielni:

dnia 27 maja 2015 r. o godz. 1700

 os. 700-lecia 1,2,3,4,5,6,7,8

dnia 28 maja 2015 r. o godz. 1700

ul. Wiosny Ludów 9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29, Rychtal os. 600-lecia 1,2,3 oraz lokale użytkowe

dnia 29 maja 2015 r. o godz. 1700

 ul. Wiosny Ludów 1,2,3,5,6,7,10,12 oraz Spółdzielcza 1,3,4,5,6,7 i lokale użytkowe

dnia 30 maja 2015 r. o godz. 1000

 os. Kopa 5,6,7,8,9,10,11,12,13 i Baranów ul. Jasna 4 i 5 oraz lokale użytkowe

dnia 30 maja 2015 r. o godz. 1400

 Al. Marcinkowskiego 11,13,19, Dworcowa 2, os. Odrodzenia 1,2,3,4,5,6,7,8, ul.Przemysłowa 12,25,27, lokle użytkowe oraz członkowie oczekujący na przydział mieszkania posiadając nr umowy określający kolejność przydziału do nr 907.

  

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia.

6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2014 r.

8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2014 r.

9. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej z badania sprawozdania finansowego za 2014 r.

10.Omówienie wniosków i zaleceń wynikających z protokołu z lustracji pełnej Spółdzielni za lata od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r. przeprowadzonej w dniach od 15 września 2014 r. do 15 października 2014 r.

11. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

12. Podjęcie uchwał w sprawie:

       a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i rozliczenia nadwyżki finansowej za 2014 r. ( Uchwała nr 01/2015 r.),

       b) w sprawie najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć dla przeprowadzenia remontów oraz kompleksowej termomodernizacji budynków Spółdzielni. ( Uchwała nr 02/2015 r.),

       c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2014 r. (Uchwała nr 03/2015 r.),

       d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 r. (Uchwała nr 04/2015 ),

        e) udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2014 r. (Uchwała nr 05/2015),

         f) w sprawie kierunków dalszych działań Spółdzielni. (Uchwała nr 06/2015r.)

13. Przyjęcie zgłoszonych w trakcie obrad wniosków.

14. Zakończenie obrad.

  

Uwaga: Dokumenty (projekty uchwał i sprawozdania) będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone w sekretariacie Spółdzielni od dnia 13 maja 2015 r. Członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z tymi dokumentami, może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście i głosować tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia.

  

OGŁOSZENIE

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Kępnie zawiadamia,

że od dnia 1.06.2015 r. nastąpi podwyżka stawki eksploatacyjnej na

lokalach mieszkalnych o 0,10 zł/m2

  

Uchwała Rady Nadzorczej SML-W w Kępnie nr 02/02-1/2015 z dnia 25.02.2015 r.

STAN ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

Zadłużenia czynszowe wynoszą 468.858,28 zł.

Nastąpił zadowalający spadek w stosunku do stanu zadłużenia 

na dzień 01.01.2014 r.,który wynosił 629.025,59 zł. 

Zadłużenia na bieżąco są kontrolowane.

Galerie

Zapraszamy do galerii zdjęć.Stale aktualizowana galeria pozwala na wgląd zmian na osiedlach.Różnego rodzaju inwestycje, remonty - pokazujemy jak zmieniają się elewacje bloków oraz jak zmiania się zagospodarowanie terenu.Nowe parkingi , nowe place zabaw.

 

Przejdź do galerii zdjęć

Dokumenty

Dokumenty do pobrania.W dziale znajdziesz gotowe dokumenty do wydrukowania.Podania, druki przetargowe itp.
 

Przejdź do dokumentów

unia